Psykisk ohälsa är ett ämne som länge varit tabu att prata öppet om, trots att studier visar att runt 25% av Sveriges kvinnor och 15% av Sveriges män lidit av något form av psykiska besvär. I gruppen unga (16-24 år) ökar den självupplevda psykiska ohälsan och det är också fler i denna grupp som blir inlagda på sjukhus för psykiska besvär. Eftersom ungdomar lever sina liv i många aspekter online, är det en logisk utveckling att vården också ska finnas där. Begreppet E-hälsa börjar bli verklighet inom flera landsting, för så väl unga som vuxna.

Internetbehandlingar mot sömnproblem och depression

Vissa hälsoproblem kan vara svåra att råda bot på via vanliga läkarbesök och därför har flera landsting börjat inse att e-hälsa kan vara ett verktyg vid psykisk ohälsa. Uppsala är ett av landstingen som börjat jobba med e-hälsa och inom Barn- och ungdomspsykiatrin använder de metoden för att bota sömnproblem. Inom vuxenpsykiatrin har man valt att fokusera på behandling av depression och social fobi. För alla behandlingar används den nationella internetplattformen ”Stöd och behandling”. Den är fortfarande under utveckling och tanken är att den framöver ska kunna användas av så väl kommuner som landsting för att underlätta samarbeten och kommunikation.

Visionen: att Sverige ska bli bäst i världen

Trots att e-hälsa fortfarande är ett relativt nytt begrepp finns en stor vision hos regeringen, som de utarbetat ihop med Sveriges Kommuner och Landsting: att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter i vården. Syftet med denna vision är att öka vårdens kvalitet, att skapa en mer jämlik vård och att använda vårdens resurser mer effektivt. Sverige ligger redan i topp vad det gäller internetanvändande i världen: hela 93% av Sveriges befolkning hade tillgång till internet år 2015. Siffran har ökat varje år. Det skapar en bra bas för att börja erbjuda vård via internet.

 
 
 
 
sportpress