E-hälsa är kort sagt ett samlingsord för en mängd verktyg och processer som regeringen har utvecklat under många år. Det går ut på att rätt person ska få tillgång till rätt information för att på så sätt öka vårdkvaliteten och patientens roll. Ett av de verktygen som är ett resultat av detta är bland annat öppnandet av patientjournalerna genom ”min journal på nätet”. Journalerna har alltid varit öppna då läkare enligt lag måste ge dig informationen, men det har aldrig tidigare varit lika lättåtkomliga. Tillgängligheten av journalerna representerar ett sätt för patienten och vanliga individer att kunna kommunicera med sin läkare, sjuksköterskor och vårdnadsgivare på ett helt annat sätt.

 

Fördelar
Det finns många fördelar med den öppna journalen. Den ger möjlighet för patienten att hitta information och få mer kunskap, vilket gör att personen själv kan förebygga eller lindra vissa symptom och besvär. Individen får en helt annan roll i sin behandling som är mer aktiv, vilket gör att hela upplevelsen känns bättre. Istället för att läkaren tar beslut gällande din hälsa enbart utefter sin egen kunskap och sina egna observationer så kan det istället bli ett informerat beslut som bägge tar tillsammans. Med möjligheten att få tillgång till information kan det mycket väl bli så att patienten vet mer om sjukdomen eller behandlingen än vad läkaren gör.Fördelar och nackdelar med e-hälsa 1

 

Nackdelar
En av de uppenbara nackdelarna med en öppen journal är att det kan orsaka åsiktsskillnader mellan vad läkaren anser och vad patienten anser. Risken finns även att patienten missuppfattar eller helt enkelt inte förstår journalen och blir förvirrad eller rädd. Även läkare och annan vårdpersonal kan finna det stressande att en patient har tillgång till den tidigare stängda informationen. Det finns även andra nackdelar med att göra journalerna tillgängliga. Som med allt annat på nätet finns alltid risken för att det kan bli hackat och att informationen sprids. För offentliga personer kan detta innebära en skandal, men det kan få lika allvarliga konsekvenser för privatpersoner. Vad händer om fel person får tillgång till din journal och utnyttjar informationen? Risken att väldigt sjuka eller dementa personer utnyttjas är i så fall stor. Trots detta anser majoriteten av patienterna att lättåtkomligheten är en positiv utveckling. Att man dessutom kan begära ut en logg på vem som har läst din patientjournal upplevs som tryggande. Vården blir mer transparent och patienten kan själv välja om hon eller han vill eller inte vill ta en mer aktiv del i sin vård. I slutändan var det trots allt det som var syftet – att stärka patientens roll i vården.

 
 
 
 
sportpress