Sedan 2003 har ett flertal projekt bedrivits under ramen för den ”Nationella IT-strategin för vård och omsorg”. I korthet handlade projekten om IT-utvecklingen inom vård och omsorg samt att utveckla katalog- och säkerhetslösningar som skyddar både integriteten och informationen som finns inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Projektet har gett goda resultat och 2010 tog regeringen beslutet att ta nästa steg i processen, vars mål är att förbättra vården.

 

Den ”Nationella IT-strategin för vård och omsorg” bytte namn till ”Nationell e-Hälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg”. Projektet ska fokusera på att öka kvaliteten för vården genom en rad olika initiativ. Begreppet e-hälsa är ett samlingsnamn på alla de verktyg och insatser som gör att rätt person kan få rätt information vid rätt tillfälle.

 

Vilka fördelar finns det med e-hälsa för den enskilda individen?
Det är framför allt tre målgrupper som kommer att uppleva klara förbättringar på grund av projektet. Den första gruppen berör den enskilda individen som kommer att ha tillgång till sin egen hälsoinformation på ett kvalitetssäkert och enkelt sätt. Här räknas även historik med, så att personen bland annat kommer åt information om tidigare behandlingar. Detta möjliggör för individen att få en mer personlig service än vad som tidigare har varit möjligt. Dessutom kan personen själv bestämma utifrån sina förutsättningar hur han eller hon vill gå vidare med en eventuell behandling.

 

Vilka fördelar finns det med e-hälsa för personal?
Den andra gruppen berör personal inom vård och omsorg. Även här kommer tillgången till rätt information, från både egna och andra instanser att kunna hjälpa till att ta rätt beslut. Informationen kommer att förbättra den dagliga verksamheten samt vara ett bra underlag för patienternas behandlingar. Den sista gruppen berör de så kallade beslutsfattarna inom sjuk- och hälsovården samt socialtjänsten. Med tillgång till denna information kan de följa upp nyckeltal som rör verksamhetens kvalitet. Detta ger ett mer aktuellt och överskådligt beslutsunderlag för viktiga beslut som resursfördelning och framtida planeringar.Vad är e-hälsa 1

 

Finns att tillgå redan idag
Informationen finns redan att tillgå idag, men genom projektet kan den struktureras och presenteras på rätt sätt till de olika målgrupperna. En individ ska endast kunna ha tillgång till sin egna relevanta information, medan beslutsfattare ska presenteras med en mer överskådlig information. Att den personliga integriteten respekteras har varit ett viktigt krav i projektet från första början.

 
 
 
 
sportpress